Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van schoolgaande kinderen. De leden hebben zitting voor 3 jaar en treden af volgens een vastgesteld rooster. De OR vergadert 7x per schooljaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd een afvaardiging van het team aanwezig.

 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vindt altijd de jaarlijkse ouderavond plaats in combinatie met de Medezeggenschapsraad.

 

De OR draagt zorg voor organisatie, assistentie en voorbereiding van allerlei acitiviteiten, o.a. sinterklaas, kerst, pasen en sportdag.

 

Ook beheert de OR de ouderbijdragen, van waaruit diverse zaken worden bekostigd.

De bijdrage bedraagt per leerling € 40,00 per schooljaar en kunt u overmaken op rek. nr. NL64 INGB 0008 3226 32  

 

Tijdens een schooljaar ondersteunen de ouders via de OR de school op velerlei manieren.