Onze werkwijze

IMG 9845

De groepen 1/2 zijn ingedeeld in heterogene groepen, dit wil zeggen dat kinderen in de leeftijd van 4/5 bij elkaar in een groep zitten. Het spelend leren staat centraal in deze ontwikkelingsfase. De inhoud van het onderwijs wordt thematisch aangeboden. Het is mogelijk dat de ouders vier keer per jaar op de hoogte gebracht worden van de ontwikkeling van hun kind.

De groepen 3 t/m 8 zijn gegroepeerd naar leeftijd. Zij werken met programma's en methoden. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met een leerlingvolgsysteem(LVS). Aan de hand hiervan kan de leerkracht meten in hoeverre de leerlingen de leerstof van een bepaald leerjaar beheersen, en wie op welke onderdelen eventueel extra oefening of uitleg behoeft. Vier keer per jaar kunnen de ouders op de hoogte gebracht worden van de vorderingen van hun kinderen.

Zelfstandig werken onderbegeleiding is een belangrijke werkvorm op onze school. De vakken die gegeven worden zijn: taal, rekenen, technisch en begrijpend lezen, engels, aardrijkskunde, verkeer, natuur, geschiedenis, creatieve vakken en bewegingsonderwijs.